Klauzula RODO

Klauzula informacyjna RODO

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Klientów Biura jest Summer Club Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Andersa 15, NIP 644 354 68 82 (dalej „Administrator”) Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do:

 1. Wykonania umowy, której stroną są osoby , których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” ;
 2. Realizacji celów marketingowych Administratora na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” ;

Na potrzeby wykonania umowy przetwarzane są następujące dane Klientów: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu.
Dane Klientów zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 7 dni, licząc od wygaśnięcia umowy. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

 1. Dane Klientów mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punkt poprzedzającego, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Klienta, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 2. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
 4. Na potrzeby realizacji umowy Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów:
 • Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – w celu objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową
 • Hotele – w celu rezerwacji pokoju/apartamentu dla Klienta.
 1. Klientowi przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych. – żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i skorzystania z usług Biura Podróży Summer Club. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w imprezie turystycznej.
 2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: biuro@summer-club.pl